Beleidsplan

Meerjarig met jaarlijks vaststelling

De stichting Maritieme Activiteiten De Ruyter heeft een vastgesteld Meerjarig Beleidsplan. Dit Meerjarig Beleidsplan wordt jaarlijks, voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar, geactualiseerd en vastgesteld in de daartoe geagendeerde bestuursvergadering, middels het Beleidsplan-Vaststellingsdocument.

Het Meerjarig Beleidsplan omvat:

 • De statutaire borging en verwijzing
 • De doelstelling van de stichting
 • De werkzaamheden van de stichting
 • Het bestuur, samenstelling, de autorisaties en vertegenwoordiging van de stichting
 • Middelen / vermogen / beheer / administratie
 • Opheffingsclausule gebaseerd op de statuten
 • Beleid m.b.t. de uitgaven ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting.

M.b.t. de Werkzaamheden van de stichting:
De werkzaamheden van de stichting zijn in het algemeen belang en bestaan, overeenkomstig de statuten en de doelstelling, uit het behartigen en ondersteunen van educatieve maritieme activiteiten, zoals:

 • Het adviseren in het kader van educatieve ontwikkelingen;
 • Het adviseren mbt ontwikkelingen in het maritiem onderwijs en contractonderwijs;
 • Het ondersteunen van maritiem onderwijs en contractonderwijs;
 • Het bevorderen van de binding tussen de maritieme opleidingssectoren;
 • Het deelnemen aan nationale en internationale samenwerkingsvormen ter uitwisseling van informatie en coördinatie van maritiem onderwijs en –onderzoek;
 • Het (doen) organiseren van leergangen en informatieve bijeenkomsten in het maritieme;
 • Het stimuleren van onderzoek naar maritieme zaken of het geven van opdrachten daartoe;
 • Het aanwijzen van bestuursleden in rechtspersonen met overeenkomstige doelstelling;
 • Het bevorderen van kennis van de maritieme historie;
 • Het uitgeven of doen uitgeven van maritieme publicaties;
 • Het beheren en tentoonstellen of doen tentoonstellen van maritieme zaken;
 • Het bevorderen van de doelstelling van de stichting met andere middelen;
 • De stichting kan daarbij gericht activiteiten en projecten ondersteunen, of initiatieven nemen tot gewenste ontwikkelingen.
 • De werkzaamheden zijn feitelijk en volgens de regelgeving van de stichting zonder winstoogmerk.

M.b.t. het Bestuur van de stichting:
In het Meerjarig Beleidsplan is het vermelde in het hoofdstuk Bestuur van deze website vastgelegd.

Voorts is vastgelegd, dat op grond van de statuten geen enkel persoon of rechtspersoon doorslaggevende zeggenschap of meerderheid van de zeggenschap heeft over het vermogen van de stichting, noch over de beleidsbepaling in het algemeen of met betrekking tot het vermogen.

M.b.t. Middelen / Vermogen / beheer / administratie:
De middelen van de stichting bestaan, overeenkomstig de statuten, uit: Het stichtingskapitaal en de opbrengst van belegde middelen, eventuele subsidies. donaties, schenkingen, erfstellingen of legaten, eventuele overschotten uit activiteiten, of overige baten. Voor verkrijging van middelen wordt niet aan werving gedaan. Eventueel verkregen middelen worden in de jaarstukken vermeld.

Voor het vermogen van de stichting wordt het beschikkingsmachtcriterium toegepast. Het vermogen heeft een doelbestemming, te weten dat het zo veel mogelijk zal worden ingezet voor de continuïteit van de geldstromen ten behoeve van de statutaire doelstelling en de voorziene werkzaamheden van de stichting op korte en lange termijn. De stichting is een Vermogensfonds.

De stichting voert daarbij jaarlijks de werkzaamheden uit met, behoudens uitzonderingen, instandhouding van het eigen vermogen. Daartoe wordt jaarlijks door het bestuur, bij vaststelling van de jaarstukken en het Beleidsplan –Vaststellingsdocument, het beleid ten aanzien van de voorziene werkzaamheden en de begroting van de bestedingen daarvoor (budget) in het komende jaar vastgesteld.

Voorts zijn bepalingen vastgelegd aangaande bestedingen en donaties, vermogensbeheer, financiële administratie, jaarlijkse controle en accountantsverslag en de overige administratie.

Het bestuur heeft gevolg gegeven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) en heeft dienaangaande een protocol vastgesteld.

M.b.t. het Beleid aangaande de uitgaven ten behoeve van de doelstelling van de stichting:

De stichting doet, vanuit het jaarlijks geactualiseerde en vastgestelde beleidsplan, uitgaven ten behoeve van donaties, bijdragen en inspanningen , gepaard aan de doelstelling en de werkzaamheden. Dit binnen het daartoe jaarlijks vastgestelde budget.

M.b.t. opheffing / ontbinding van de stichting:
Statutair is bepaald en in het Beleidsplan vastgesteld, dat bij ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo zal worden geschonken aan een ANBI-stichting met dezelfde of gelijksoortige doelstelling, ter bepaling van het bestuur

Schuiven naar boven