Bestuur

Het statutaire bestuur is belast met het besturen van de stichting en vormt het beleidsbepalende orgaan. Er is geen statutair aangegeven raad van toezicht of een dagelijks bestuur. In de statutaire bepalingen en het beleidsplan is voorzien in een rooster van aftreden, het vervullen van vacatures, het aangaan van verbintenissen, de vertegenwoordiging van de stichting, de onderlinge verdeling van functies, besluitvorming, het bijeenroepen van vergaderingen en het schorsen of ontslaan van bestuursleden.

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, met gelijkheid van stemmen. De bestuurders voldoen aan het beschikkingsmachtcriterium. De voorzitter, secretaris en penningmeester en de overige leden zijn statutair benoemd. Er zijn geen rechtspersonen in het bestuur of in functie van bestuurder vertegenwoordigd. De bestuursleden zijn onbezoldigd, ontvangen geen vacatiegeld. Uitsluitend kosten, welke worden gemaakt ten behoeve van het functioneren van de stichting, worden vergoed. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Bekijk onze statuten.

Bestuursleden:

J.L. (John) Dane, voorzitter

D. (Dick) Schipper,  secretaris

M.C. (Martien) Burger,  penningmeester

G. (Georg) Jaburg, lid

M.C. (Marcella) Croes-Schalken, lid

 

Schuiven naar boven