Financieel verslag

Financiële informatie m.b.t. de uitgeoefende activiteiten

De financiële administratie wordt jaarlijks door de accountant gecontroleerd en de jaarrekening wordt door hem opgesteld. Goedkeuring en vaststelling van de jaarstukken 2021 en de jaarstukken 2020 en 2019 hebben in Algemene Bestuursvergaderingen van de stichting plaatsgevonden.

De inkomsten van de stichting bestonden in 2021, evenals in 2020 en 2019, uit de opbrengst van het vermogensbeheer en werden bestemd voor de besteding aan de werkzaamheden, activiteiten en donaties, alsmede voor de instandhouding van het kapitaal voor de continuïteit van de geldstromen ten behoeve van de doelstelling en de voorziene werkzaamheden.

Voor ondersteunde activiteiten en donaties was in 2021, 2020 en  2019 een budget beschikbaar gesteld van € 40.000. Het budget 2022 is eveneens vastgesteld op € 40.000.  (Eventueel benodigde aanpassing kan in Algemene Bestuursvergadering plaatsvinden)

Uit de jaarrekeningen 2021, 2020 en 2019 is met betrekking tot de aan de doelstelling en beleidsplan gerelateerde werkzaamheden en activiteiten van de stichting de volgende informatie voor de jaren 2021, 2020 en 2019 te vermelden (bedragen in euro):

2021 2020 2019
besteding aan activiteiten en projecten middels donaties 9.100 22.750 16.700
gerelateerde kosten voor huisvesting, kantoorkosten, beheerslasten
incl bestuurskosten en algemene zaken
2.300 1.800 2.600
activiteiten middels behartiging en adviezen p m p m p m
kosten hieraan gerelateerd 3.000 2.200 3.200
Schuiven naar boven