Financieel verslag

Financiële informatie m.b.t. de uitgeoefende activiteiten

De financiële administratie wordt jaarlijks door de accountant gecontroleerd en de jaarrekening wordt door hem opgesteld. Goedkeuring en vaststelling van de jaarstukken 2018 en de jaarstukken 2017 en 2016 hebben in Algemene Bestuursvergaderingen van de stichting plaatsgevonden.

De inkomsten van de stichting bestonden in 2018, evenals in 2017 en 2016, uit de opbrengst van het vermogensbeheer en werden bestemd voor de besteding aan de werkzaamheden, activiteiten en donaties, alsmede voor de instandhouding van het kapitaal voor de continuïteit van de geldstromen ten behoeve van de doelstelling en de voorziene werkzaamheden.

Voor ondersteunde activiteiten en donaties was in 2018, 2017, en 2016 een budget beschikbaar gesteld van € 40.000. Het budget 2019 is eveneens vastgesteld op € 40.000.

Uit de jaarrekeningen 2018, 2017 en 2016 is met betrekking tot de aan de doelstelling en beleidsplan gerelateerde werkzaamheden en activiteiten van de stichting de volgende informatie voor de jaren 2018, 2017 en 2016 te vermelden (bedragen in euro):

2018 2017 2016
besteding aan activiteiten en projecten middels donaties 21.750 37.025 20.000
gerelateerde kosten voor huisvesting, kantoorkosten, beheerslasten
incl bestuurskosten en algemene zaken
2.600 2.500 2.200
activiteiten middels behartiging en adviezen p m p m p m
kosten hieraan gerelateerd 3.300 3.100 2.700
Schuiven naar boven