Jaarverslag

Algemeen jaarverslag 2022

Bestuur

Gedurende 2022 is het bestuur drie keer bijeen geweest (maart, juni, september). Daarnaast is er ook regelmatig bilateraal overleg geweest. Onder andere om het bestuursprofiel op te stellen en na te denken over potentiële kandidaten die uitgenodigd zouden kunnen worden om tot het bestuur toe te treden.
In dit verband vermelden wij de benoeming in januari 2023 van de heer J.Dane als nieuwe lid van ons bestuur.

De samenstelling van het bestuur is gedurende 2022 namelijk een prominent onderwerp van gesprek (doorlopend in 2023). Na vele jaren zijn in juni van het verslagjaar de heren J. Van Donselaar (Hans) en A. Nauta (Ane) terug getreden als bestuurslid/secretaris respktievelijk penningmeester. Beiden traden in 1998 toe tot het bestuur van St.MAR.

Het huidige bestuur is de heren van Donselaar en Nauta erkentelijk voor hun jarenlange inzet en bijdrage aan de doelstellingen van de stichting. Tevens is er waardering voor de wijze waarop zij hun ‘taken’ hebben overgedragen aan hun opvolgers.

Op 31 december 2022 was het bestuur als volgt samengesteld:

De heren D.M. de Muijnck (vz) , W.J.van Tatenhove (vz-ai), D. Schipper (secr), M.C. Burger (pm), G. Jaburg (lid)

Representatie en overleg
Gedurende het verslagjaar was de stichting vertegenwoordigd bij de de volgende momenten:
10 aug ondertekening herziene statuten
21 okt overleg met College van Bestuur van HZ UoaS
Tevens kennismaking met de nieuwe bestuursvoorzitster
08 dec overleg met College van Besuur van Scalda M&LCdR
Tevens kennismaking met het nieuwe college-lid

Verder zijn er verschillende – bilaterale – overlegmomenten geweest met de directie van het Zeeuws maritiem muZEEum mbt de bijdrage aan de verbouwing alsmede de aangevraagde lening. St.MAR heeft hiertoe een positieve intentie uitgesproken.

Beleggingen
2022: Het afgelopen jaar is geen goed beleggingsjaar geweest met op beide beleggingsmandaten een negatief resulaat.
In Maart is het vanuit de spaarrekening een bedrag toegevoegd aan het Inkomensmandaat.

Kantoor BB230
Het kantoor BB230 wordt gebruikt en gedeeld met het Pieter Vijn Fonds, de Vereniging van Oud-Leerlingen en de stichting Sail de Ruyter Zeeland. Het beheer wordt naar tevredenheid verzorgd.

In het najaar heeft VvE Plaza – op aandringen van stMAR nav achterstallig onderhoud – de voorgevel laten schilderen. De achterzijde zal in 2023 conform het onderhoudsplan van de VvE worden opgeknapt.

St. MMZ
Dhr. Jaburg vertegenwoordigd stMAR in de Raad van Toezicht van het Maritiem MuZEEum Zeeland. Het jaar 2022 stond voornamelijk in het teken van de herin-richting van het muZEEum. Hierbij moest het ontwerp voor de herinrichting enkele malen worden bijgesteld om het project binnen budget te krijgen. Oktober 2022 is het muZEEum gesloten om de werkzaamheden aan te vangen welke tot juni 2023 zullen voortduren. Het jaar 2022 kan naar alle waarschijnlijkheid (ondanks de Coron-pandemie en de eerdere sluiting in verband met de herinrichting) met een bescheiden positief resultaat worden afgesloten.

DRTC
Bij DRTC was sprake van een wisselend en lager activiteiten niveau over de resp. kwartalen van 2022, zowel in Vlissingen als in Groningen in vergelijking met 2021. Van de raad van commissarissen vroeg dit flinke aandacht samen met de verdere implementatie van de nieuwe aandeelhouders structuur en de daarmee samenhangende aanpassingen van rapportage systematiek en begrotingsopzet. Onderzocht wordt ook in hoeverre verdere stroomlijning en optimalisatie van de organisatie kan worden gerealiseerd door gebruikmaking van wederzijdse kennis en dienstverleningen. Een nieuw bedrijfsplan werd opgesteld. Heel 2022 werd per saldo een lagere omzet geboekt.

Het overleg over de krachtenbundeling met het Veiligheidscentrum Vlissingen werd uiteindelijk afgesloten met de conclusie dat deze niet haalbaar was, gegeven de omstandigheden en de standpunten van betrokken partijen. De hiervoor opgestelde Letter of Intend werd afsluitend buiten werking gesteld, met instemming van beide partijen.

Voor 2023 zijn de vooruitzichten gelukkig weer redelijk positief. Een “normaal jaar” wordt verwacht met een duidelijk herstel van omzet en bezetting waardoor dit jaar naar verwachting positief kan worden afgesloten.

Schuiven naar boven